valuta: R ZAR
Bespreking besonderhede

Wanneer wil jy gaan?

Kies die kamers wat jy benodig
Dienste
Geen ekstra dienste om by rekening te voeg nie
Jou besonderhede
Prys Opsomming
 

nagte teen Per nag

 

Akkommodasie belasting uitgesluit
Akkommodasie belasting ingesluit
Kinders
Dienste totaal (belasting ingesluit)
Verblyfbelasting
Stadsbelasting :
Skoonmaakfooi
Dienstebelasting:

Groottotaal (belasting ingesluit):
Deposito
Saldo (na deposito betaal)